STRATEGIE A PRIORITY

V oblasti personální politiky se budu snažit o to, aby byli pracovníci motivováni podávat kvalitní výkony, což mohou jen tehdy, kdy je naplněna potřeba pocitu jistoty a sounáležitosti s univerzitou a jejími pracovišti. Budu se snažit a udělám maximum pro to, aby garanti oborů a významné osobnosti univerzity dostávali pracovní smlouvu na dobu neurčitou, aby se neopakovala situace, která se odehrála např. na HGF, kdy byli garanti odejiti a řada oborů tak zůstala bez adekvátního garanta nebo v nejhorším případě obor zanikl.

Jsem přesvědčen, že jak v oblasti VaV, tak i vzdělávání je nezbytné využít nové příležitosti ke zlepšení naší činnosti, ne vše zmůžeme sami a studentům je nepochybně potřeba dát i ten pohled zvenčí, pohled skutečných odborníků z praxe. Proto a díky kontaktům na spoustu takovýchto lidí, budu usilovat o jejich aktivnější zapojení do života univerzity.

.

Strategické priority 2017 až 2021

 

 • Akreditace a reakreditace studijních oborů v českém a anglickém jazyce
 • Zkvalitnění akademického sboru univerzity
 • Intenzivnější využívání odborníků z praxe ve vzdělávání, výzkumu a vývoji
 • Spolupráce s průmyslem a podpora zakázek s odběratelskou sférou
 • Podpora vícezdrojového financování aktivit fakult a VŠ ústavů
 • Internacionalizace – podpora mobilit a zahraničních pobytů studentů i pedagogů

.

Dílčí priority a opatření

 • Podpora talentu a talentů
 • Partnerské vztahy fakult a pracovišť, akademiků a studentů
 • Odstranění duplicit či překryvů v obsahu studijních programů napříč univerzitou
 • Podpora mladých akademických pracovníků a žen ve VaV
 • Transparentní propojení kompetencí a odpovědnosti za dosažené výsledky
 • Změna ve prospěch využití výnosů a dalších prostředků univerzity k motivaci kvalitních výkonů pracovníků
 • Snížení administrativních nároků kladených na zaměstnance

 

Naším společným cílem jsou spokojení studenti a absolventi s vysokou uplatnitelností na trhu práce, spokojení zaměstnavatelé a prosperita školy, tvořená výkony a výsledky kolektivů fakult, odborných VaV pracovišť a laboratoří. Využijme globální výzvy „Společnosti 4.0“, od systémových změn přinášených celosvětovou iniciativou průmyslu – I4.0, rozvojem informačních a komunikačních technologií s reflexí v Internetu věcí (IoT) až po udržitelný rozvoj České republiky a našeho životního prostředí.