VOLEBNÍ PROGRAM

Rektor

 • Stojí v čele univerzity, která prostřednictvím fakult uskutečňuje akreditované studijní programy a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
 • Využívá zkušenosti a osobní kontakty z České republiky a zahraničí ke zvyšování kvality všech oblastí života univerzity.

.

Role univerzity

Univerzita, jako vrcholná součást vzdělávacího systému státu, je centrem prosperity regionu, centrem vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti ve své odborné oblasti, kde plní klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti.

.

Vize

VŠB-TUO jako instituce budující základy „Společnosti 4.0“, široce respektované pracoviště v ČR i v zahraničí, rozvíjející své poslání a odborné kompetence v souladu se společenskými potřebami a strategickými plány univerzity vyjádřenými v dlouhodobých záměrech školy a fakult.

Cílem je naplnit potenciál univerzity vycházející z odborných znalostí a dovedností jejích pracovníků a studentů, výzkumné a vývojové infrastruktury a kontaktů na významné průmyslové a akademické partnery v ČR i zahraničí.

.

Konkrétní cíle

 • Posílit akademické hodnoty a svobody na půdě naší univerzity, jako je například otevřená demokratická diskuze a respektování etických pravidel a kulturních hodnot v prostředí univerzity.
 • Posílit otevřený dialog mezi zaměstnanci, studenty a vedením školy. Student či zaměstnanec, jdoucí řešit konkrétní problém za rektorem (vedením univerzity), nesmí narazit na zamčené dveře.
 • Modernizovat akreditované studijní obory napříč univerzitou tak, aby se staly ještě atraktivnějšími pro mladou generaci a svým kurikulem naplňovaly požadavky průmyslových partnerů a potřeby společnosti.
 • Pečovat o akademickou obec univerzity, podporovat rozvoj přirozeného talentu a odborného růstu pracovníků včetně akademických svobod. Excelentní pedagog by neměl být nucen do některých VaV aktivit, podobně jako vynikající vědec bez pedagogického talentu by neměl trápit sebe i studenty v pravidelné výuce.
 • Zajistit pracovní a sociální jistoty zaměstnanců školy ke stimulaci jejich výkonu, výsledků a odbornému růstu, podpořit budování mladých týmů a výzkumu technologií budoucnosti při omezení byrokracie.
 • Prohloubit otevřenou spolupráci mezi fakultami a pracovišti školy, využít mezioborovost k zajištění vysoké kvality absolventů a přínosů výsledků VaV pro společnost.
 • Posílit globální konkurenceschopnost univerzity ve spolupráci s národními a zahraničními partnery, využít internacionalizaci všech oblastí aktivit univerzity – mobility akademické obce, mezinárodní projekty VaV a spolupráci se zahraničními univerzitami, společnostmi a partnery.
 • Využít potenciál areálu univerzity a otevřít jej aktivitám studentů a odborných skupin akademické obce, podpořit jeho využití k rozvoji volnočasových a sportovních aktivit – „Kampus žije!!!“.
 • Motivovat ke skutečné a efektivní spolupráci s průmyslovými partnery a odběratelskou sférou, rozvoji smluvního výzkumu a zapojení výzkumu, vývoje a inovací do denního života pracovišť školy.

.

Nástroje k dosažení cílů

 • Využití profesionálních znalostí a osobních kontaktů osobností univerzity na prestižních světových univerzitách, vědecko-výzkumných institucích a agenturách k zapojení týmů fakulty do prestižních projektů mezinárodní spolupráce.
 • Přenos a využití „Best practicies“ z národních a zahraničních institucí k rozvoji aktivit školy.
 • Bonifikace kvality v každodenní práci a tvůrčího přístupu pracovníků školy.
 • Zavedení otevřeného diskuzního fóra pro podněty k zefektivnění práce a studia na škole.
 • Otevřenost v oblasti internacionalizace, využití ECTS a DS label k posílení mobilit a dosažení Double Degree s vybranými zahraničními školami.
 • Implementace moderních informačních a komunikačních technologií do podpory aktivit pracovníků a zefektivnění administrativních úkonů.

.

Strategické priority 2017 až 2021

 • Institucionální akreditace univerzity, zefektivnění studijních programů
 • Zkvalitnění akademické obce univerzity
 • Intenzivní využívání odborníků z praxe ve vzdělávání, výzkumu a vývoji
 • Podpora vícezdrojového financování aktivit pracovišť univerzity
 • Internacionalizace – podpora mobilit a zahraničních pobytů studentů i pedagogů

.

Dílčí priority a opatření

 • Podpora talentu a talentů
 • Partnerské vztahy fakult a pracovišť, akademiků a studentů
 • Odstranění duplicit či překryvů v obsahu studijních programů napříč univerzitou
 • Podpora mladých akademických pracovníků a žen ve VaV
 • Transparentní propojení kompetencí a odpovědnosti za dosažené výsledky
 • Změna ve prospěch využití výnosů a režií univerzity k motivaci kvalitních výkonů pracovníků
 • Snížení administrativních nároků na zaměstnance školy

.

Naším společným cílem jsou spokojení studenti a absolventi s vysokou uplatnitelností na trhu práce, spokojení zaměstnavatelé a prosperita školy, tvořená výkony a výsledky kolektivů fakult, odborných VaV pracovišť a laboratoří. Využijme globální výzvy „Společnosti 4.0“, od systémových změn přinášených celosvětovou iniciativou průmyslu – I4.0, rozvojem informačních a komunikačních technologií s reflexí v Internetu věcí (IoT) až po udržitelný rozvoj České republiky a našeho životního prostředí.

.

„So often you find that the students you are trying to inspire are the ones that end up inspiring you.“ (Sean Junkins)