ŽIVOTOPIS

Osobní údajeVlado 1

Datum a místo narození

 • 6. 5. 1957, Ostrava

Funkce, pracoviště

 • Akademický pracovník, docent, Mendelova univerzita v Brně
 • Pracovník VaV, docent, VŠB-Technická univerzita Ostrava

.

.

Dosažené vzdělání

 • 1972 – 1976
  • středoškolské studium, Gymnázium, Ostrava Hladnov
 • 1976 – 1981
  • inženýrské studium, VŠB Ostrava, Fakulta strojní a elektrotechnická
   obor: Automatizované systémy řízení ve strojírenství
 • 1984
  • mimořádné studium HGF, VŠB Ostrava
 • 1987 – 1989 
  • postgraduální studium VŠ pedagogiky, UP Olomouc, Filozofická fakulta
 • 1990 – 1993
  • doktorské studium, VŠB-TUO, Fakulta hornicko-geologická,
   obor: Automatizace technologických procesů
   název disertační práce: Automatizace důlních klimatizačních zařízení
 • 1997
  • habilitace, VŠB-TUO, Fakulta hornicko-geologická,
   obor: Automatizace v hornictví,
   název habilitační práce: Využití modelů a modelování v hornictví

 

.

.Průběh praxe

 • 1981 – 1984
  • systémový projektant v Ústavu aplikací výpočetní techniky, později Kancelářské stroje, zlatá medaile MSV v Brně 1983
 • 1984 – 1986
  • HGF VŠB v Ostravě, obor „ASŘ v hornictví“
 • 1986 – 2000
  • tajemník na Katedře lomového dobývání,
  • tajemník Institutu ekonomiky a systémů řízeníVlado 2
 • 1997 – 2015
  • docent na institutu ekonomiky a systémů řízení, HGF
 • 2000 – 2003
  • vedoucí Institutu ekonomiky a systémů řízení
 • 2003 – 2006
  • prorektor VŠB-TUO pro vědu, výzkum a zahraniční spolupráci ve výzkumu a vývoji
 •  2003 – 2016
  • člen odborného poradního orgánu MPO programu TIP, (dříve TANDEM, POKROK)
 • 2004 – 2008
  • člen odborných poradních orgánů MŠMT 1M „Výzkumná centra“ a 1K „Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje“
 • 2006 – 2010
  • prorektor VŠB-TUO pro spolupráci s průmyslem
 • 2006 – 2012
  • místopředseda RVŠ pro oblast vědy, výzkumu a inovací
 • 2006 – 2012
  • člen Sněmu Akademie Věd ČR
 • 2008 – 2015
  • člen Monitorovacího výboru operačního programu Podnikání a inovace
 • 2009 – 2017
  • člen předsednictva Technologické agentury ČR
 • 2015 – 2020
  • vědecký pracovník HGF, VŠB-TU Ostrava
 • 2017 – 2020
  • člen správní rady MSID, dříve ARR MSK
 • 2018 – nyní
  • akademický pracovník Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (ÚZPET), Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně
 • 2019 – nyní
  • senior researcher, Centrum ENET, VŠB-TU Ostrava

 .

.

.

Pedagogická činnost

1984 – 2015
 • vedení seminářů a cvičení, přednášení předmětů z oblasti teorie automatického řízení, automatizace procesů, optimalizace, teorie systémů, umělé inteligence.
 • úspěšné vedení desítek diplomových a bakalářských prací
 • předseda sekce HGF, garant oboru a místopředseda oborové rady (OR) doktorského studia oboru “Automatizace technologických procesů” na VŠB-TUO do 2020, školitel – obhájeno 8 disertačních prací – příklady témat:
  • Optimalizace logistického řetězce se zaměřením na využití bezdrátových technologií.
  • Modelování proudění plynů v horninovém prostředí.

   Vlado 3
   přednáška na Kyushu University, Fukuoka
  • Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti.
 • garant NMgr. oboru: Systémové inženýrství v oblasti surovin
 • garant Bc. oboru: Systémové inženýrství v průmyslu
 • dříve garant Bc. oborů:Ekonomika management a informatika v oblasti veřejné správy
  • Informační a systémový management
2014 – nyní
 • člen OR Ph.D. oboru „Řízení strojů a procesů“ na FS, VŠB-TUO
 • od 2016 – školitel, v současnosti 2 doktorandi
2018 – nyní
 • člen OR a školitel Ph.D. oboru „Technika a mechanizace zemědělství“ na Agronomické fakultě
  • Mendelova Univerzita v Brně
 • přednášky a garance předmětů z oblasti Automatizace a Elektrotechniky

 .

.

 

Vědeckovýzkumná, odborná a publikační činnost

 • 31 publikací v databázi SCOPUS, h-index: 5 (bez autocitací)

  MPES 2003, přednáška na téma Intelligent Mine, Kalgoorlie, Západní Austrálie
  přednáška na MPES, Kalgoorlie, Austrálie
 • 30 publikací v databázi WoS
 • 88 odborných příspěvků pro tuzemské i mezinárodní konference
 • 4 přihlášky patentů na ÚPV 1 přihláška patentu u EPO (č. 11466006.1), z toho 2 patenty platné
 • užitné vzory,
 • 1 odborná kniha

Členství

 • člen vědecké rady Technické univerzity v Liberci
 • MŠMT, člen Monitorovacího výboru OP VVI
 • člen redakční rady – Mining Science and Technology, Elsevier, ISSN 1674-5264
 • člen redakční rady – Automa, ISSN: 1210-9592
 • člen steering committee INEER – International network for Engineering Education and Research,
  • INEER Award 2004,
 • člen správní rady Moravskoslezské investice a development

Mezinárodní spolupráce a stáže

 • dlouhodobá spolupráce s Kyushu University v Japonsku, řešení společného projektu „Inteligent mine“, příprava DD – double degree (krátkodobé stáže v rozsahu celkem 3 měsíce),
 • vybudování a vedení Mezinárodní česko-korejské RFID laboratoře ve spolupráci s Dongguk University v Soulu, Korea; (krátkodobé stáže v rozsahu celkem 3 měsíce),
 • spolupráce s Media Lab na MIT, Boston, USA,
 • týdenní stáž v Evropském parlamentu v Bruselu v rámci přípravy a realizace projektu CPIT, seznámení se s DG Research, DG Regio, CZELO,

Vybrané řešené projekty

 • EU – EUREKA project number: LF 13005, “Auto EPCIS – RFID Technology in logistic network of Automotive Industry
  • spoluřešitel 2013 – 2020
 • spoluřešitel projektu „US – Czech Republic Cooperation to Advance Research and High Technology“, koordinováno CSIS – Center for Strategic and International Studies, Euro-Atlantic Action Com., Washington, D.C.,
  • týdenní stáž na CSIS ve Washingtonu,
 • aktivní účast na projektu „ERIC – Enhancing Regional ICT Cluster for Regional Development
  • týdenní stáž na Jyväskylä Polytechnic, Finsko,
 • GACR 402/05/0057 “Economic Model of the Conurbation Development”,
  • řešitel 2005 – 2008
 • GACR 105/09/1366. “The use of virtual reality at the simulation and control of production processes”,
  • řešitel 2009 -2011
 • TACR projekt číslo TA 02010698 “Development of Identification system, RFID based technology system for control and evidence of protective equipment for Czech Republic fire department (HZS)
  • spoluřešitel: 2012-2013
 • TACR projekt číslo TA 04030149 “The increasing of reliability and safety of electric energy sources for transportation means
  • spoluřešitel 2014-2016
 • H2020 projekt “NewHoRRIzon – Responsible Research and Innovation”
  • spoluřešitel 2017-2021